جزئیات
عکس ها

در "شب شیشه های شکسته"، کنیسه اوبرامشتات در حال سوختن است، اما مأموران آتش نشانی خانه ای در حوالی آن را نجات

در "شب شیشه های شکسته"، کنیسه اوبرامشتات در حال سوختن است، اما مأموران آتش نشانی خانه ای در حوالی آن را نجات می دهند. ساکنان محل به تماشای نابود شدن کنیسه ایستاده اند. اوبرامشتات، آلمان، 10-9 نوامبر 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Trudy Isenberg

اشتراک

As the synagogue in Oberramstadt burns during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"), firefighters instead save a nearby house. [LCID: 04467]