جزئیات
عکس ها

در "شب شیشه های شکسته"، کنیسه اوبرامشتات در حال سوختن است، اما مأموران آتش نشانی خانه ای در حوالی آن را نجات

در "شب شیشه های شکسته"، کنیسه اوبرامشتات در حال سوختن است، اما مأموران آتش نشانی خانه ای در حوالی آن را نجات می دهند. ساکنان محل به تماشای نابود شدن کنیسه ایستاده اند. اوبرامشتات، آلمان، 10-9 نوامبر 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Trudy Isenberg

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

As the synagogue in Oberramstadt burns during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"), firefighters instead save a nearby house. [LCID: 04467]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.