جزئیات
عکس ها

اعضای گارد ضربت با علامت های تحریم، ورودی یک فروشگاه متعلق به یهودیان را مسدود می کنند.

اعضای گارد ضربت با علامت های تحریم، ورودی یک فروشگاه متعلق به یهودیان را مسدود می کنند. روی یکی از علامت ها نوشته شده: "آلمانی ها! از خود دفاع کنید! از يهوديان خريد نكنيد!" برلين، آلمان، 1 آوریل 1933.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Members of the Storm Troopers (SA), with boycott signs, block the entrance to a Jewish-owned shop. [LCID: 11286a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.