جزئیات
عکس ها

اعضای گارد ضربت با علامت های تحریم، ورودی یک فروشگاه متعلق به یهودیان را مسدود می کنند.

اعضای گارد ضربت با علامت های تحریم، ورودی یک فروشگاه متعلق به یهودیان را مسدود می کنند. روی یکی از علامت ها نوشته شده: "آلمانی ها! از خود دفاع کنید! از يهوديان خريد نكنيد!" برلين، آلمان، 1 آوریل 1933.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Members of the Storm Troopers (SA), with boycott signs, block the entrance to a Jewish-owned shop. [LCID: 11286a]