جزئیات
عکس ها

علامت روی کامیون حامل گارد ضربت (اس.آ) که بر آن نوشته شده: "آلمانی ها! از خود دفاع کنید.

علامت روی کامیون حامل گارد ضربت (اس.آ) که بر آن نوشته شده: "آلمانی ها! از خود دفاع کنید. از يهوديان خريد نكنيد." برلين، آلمان، 1 آوریل 1933.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Sign on truck carrying Storm Troopers (SA) urges "Germans! [LCID: 19599]