بازگشت به مطلب

General Bernard L. Montgomery, commander of British forces in Egypt, watches British tanks move toward German lines during the military ... [LCID: na134]
جزئیات
عکس ها

ژنرال برنارد ال. مونتگمری، فرمانده نیروهای انگلیسی در مصر به تانک های انگلیسی که طی نبرد نظامی در شمال آفریقا به سوی خطوط جبهه آلمان

ژنرال برنارد ال. مونتگمری- فرمانده نیروهای انگلیسی در مصر- به تانک های انگلیسی می نگرد که طی نبرد نظامی در شمال آفریقا به سوی خطوط جبهه آلمان پیش می روند. نوامبر 1942.


برچسب‌ها


  • War & Conflict, National Archives

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.