جزئیات
عکس ها

کلاس اول ابتدایی در یک مدرسه یهودی.

کلاس اول ابتدایی در یک مدرسه یهودی. کلن، آلمان، 1930-1929.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

A first-grade class at a Jewish school. Cologne, Germany, 1929-1930. [LCID: 07779]