جزئیات
عکس ها

ماهیگیران دانمارکی (قسمت جلو) هنگام اشغال دانمارک توسط آلمان، یهودیان را به سلامت از آب عبور دادند و به کشور بی طرف سوئد رساندند.

ماهیگیران دانمارکی (قسمت جلو) هنگام اشغال دانمارک توسط آلمان، یهودیان را به سلامت از آب عبور دادند و به کشور بی طرف سوئد رساندند. سوئد، 1943.


برچسب‌ها


  • Museet for Danmarks Frihedskamp

اشتراک

Danish fishermen (foreground) ferry Jews across a narrow sound to safety in neutral Sweden during the German occupation of Denmark. [LCID: 70737]