جزئیات
عکس ها

ماهیگیران دانمارکی در زمان اشغال آلمانی ها از این قایق برای انتقال یهودیان به کشور امن سوئد استفاده می کردند.

ماهیگیران دانمارکی در زمان اشغال آلمانی ها از این قایق برای انتقال یهودیان به کشور امن سوئد استفاده می کردند. دانمارک، 1943 یا 1944.


برچسب‌ها


  • Museet for Danmarks Frihedskamp

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Danish fishermen used this boat to carry Jews to safety in Sweden during the German occupation. [LCID: 62187]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.