جزئیات
عکس ها

واحدهای یک لشکر زرهی آلمان در جبهه شرق در فوریه 1944.

واحدهای یک لشکر زرهی آلمان در جبهه شرق در فوریه 1944. نیروهای شوروی، که از نبرد استالینگراد به بعد عمدتاً در حالت تهاجمی قرار داشتند، تا پایان سال 1944 سربازان آلمانی را تا مرزهای پروس شرقی عقب راندند. اتحاد جماهیر شوروی، فوریه 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Units of a German armored division on the eastern front in February 1944. [LCID: 09575]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.