جزئیات
عکس ها

واحدهای یک لشکر زرهی آلمان در جبهه شرق در فوریه 1944.

واحدهای یک لشکر زرهی آلمان در جبهه شرق در فوریه 1944. نیروهای شوروی، که از نبرد استالینگراد به بعد عمدتاً در حالت تهاجمی قرار داشتند، تا پایان سال 1944 سربازان آلمانی را تا مرزهای پروس شرقی عقب راندند. اتحاد جماهیر شوروی، فوریه 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Units of a German armored division on the eastern front in February 1944. [LCID: 09575]