جزئیات
عکس ها

پدر برونو به همراه كودكان يهودی كه از دست آلمانی ها مخفی كرده بود.

پدر برونو به همراه كودكان يهودی كه از دست آلمانی ها مخفی كرده بود. يد وشم، پدر برونو را در زمره "پارسایان در میان ملل" قرار داده است. بلژيک، زمان جنگ.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Father Bruno with Jewish children he hid from the Germans. [LCID: 08732]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.