جزئیات
عکس ها

غیرنظامیان آلمانی اهل نامرینگ به دستور مقامات نظامی آمریکایی، در حال حفر گور برای قربانیان پیاده روی مرگ

غیرنظامیان آلمانی اهل نامرینگ به دستور مقامات نظامی آمریکایی، در حال حفر گور برای قربانیان پیاده روی مرگ از اردوگاه کار اجباری بوخنوالت هستند. آلمان، ماه مه 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

German civilians from the town of Nammering, under orders of American military authorities, dig graves for victims of a death march ... [LCID: 37246]