جزئیات
عکس ها

نیروی آلمان وارد آخن می‌شود

نیروی آلمان، پس ازاستقرار مجدد نظامی در راینلند، از مرز بلژیک وارد آخن می‌شود. آخن، آلمان، ۱۸ مارس ۱۹۳۶


  • Wide World Photo

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German forces enter Aachen, on the border with Belgium, following the remilitarization of the Rhineland. [LCID: 70032]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.