جزئیات
عکس ها

سربازان آلمانی وارد ایستگاه زودتنلند در پاسگاه مرزی سابق چک می شوند.

سربازان آلمانی وارد ایستگاه زودتنلند در پاسگاه مرزی سابق چک می شوند. بر علامت میان صلیب های شکسته نوشته شده: "یک ملت، یک رایش، یک پیشوا." گروتاو، چکوسلواکی، 2 یا 3 اکتبر 1938.


  • Wide World Photo

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German troops marching into the Sudetenland stop at a former Czech frontier post. [LCID: 74910]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.