جزئیات
عکس ها

افراد اس اس یهودیان را به منظور یافتن سلاح مورد بازرسی قرار می دهند. ورشو، لهستان، اکتبر یا نوامبر 1939.

افراد اس اس یهودیان را به منظور یافتن سلاح مورد بازرسی قرار می دهند. ورشو، لهستان، اکتبر یا نوامبر 1939.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

SS men search Jews for weapons. Warsaw, Poland, October or November 1939. [LCID: 46185a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.