جزئیات
عکس ها

عکس دسته جمعی از اعضای گروه جوانان پیشگام صهیونیست به نام "Ha-Shomer ha-Tsa'ir Hachshara".

عکس دسته جمعی از اعضای گروه جوانان پیشگام صهیونیست به نام "Ha-Shomer ha-Tsa'ir Hachshara". کالیش، لهستان، 1 ماه مه 1935.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Group portrait of the members of the Zionist pioneer youth group, Ha-Shomer ha-Tsa'ir Hachshara. [LCID: 14397]