جزئیات
عکس ها

یک خانواده یهودی در محله یهودی نشین پیوترکوف تریبیونالسکی.

یک خانواده یهودی در محله یهودی نشین پیوترکوف تریبیونالسکی. تمام افراد حاضر در این عکس در هولوکاست جان خود را از دست دادند. لهستان، 1940.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Group portrait of six young Jewish men and women in the Piotrkow Trybunalski ghetto. [LCID: 08220]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.