جزئیات
عکس ها

قلعه هارتهايم، یکی از مراکز کشتن از سر ترحم كه در آن معلولان جسمی و ذهنی را با استفاده از گاز

قلعه هارتهايم، یکی از مراکز کشتن از سر ترحم كه در آن معلولان جسمی و ذهنی را با استفاده از گاز یا تزريق مواد مهلک به قتل می رساندند. هارتهايم، اتريش، تاريخ نامشخص است.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Andras Tsagatakis

اشتراک

Hartheim castle, a euthanasia killing center where people with physical and mental disabilities were killed by gassing and lethal ... [LCID: 76511]