جزئیات
عکس ها

خانه ای در آمستردام که تینا استروبوس بیش از 100 یهودی را در مخفيگاهی که به صورتی ویژه در آن ساخته شده بود، مخفی کرد.

خانه ای در آمستردام که تینا استروبوس بیش از 100 یهودی را در مخفيگاهی که به صورتی ویژه در آن ساخته شده بود، مخفی کرد. این خانه را هشت بار مورد حمله قرار دادند اما هیچگاه یهودیان را در آن نیافتند. هلند، تاریخ نامشخص است.


برچسب‌ها


  • Gay Block and Malka Drucker

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The house in Amsterdam where Tina Strobos hid over 100 Jews in a specially constructed hiding place. [LCID: 90230]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.