جزئیات
عکس ها

پس از پوگروم "شب شیشه های شکسته"، شهروندان آلمانی در خیابان ها صف کشیده اند تا راه پیمایی اجباری مردان یهودی در شهر

پس از پوگروم "شب شیشه های شکسته"، شهروندان آلمانی در خیابان ها صف کشیده اند تا راه پیمایی اجباری مردان یهودی در شهر را تماشا کنند. بادن بادن، آلمان، 10 نوامبر 1938.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

After the Kristallnacht ("Night of the Broken Glass") pogrom, German civilians line the streets to watch the forced march of Jewish ... [LCID: 4387]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.