جزئیات
عکس ها

زنان و کودکان یهودی تبعید شده از مجارستان را از مردان جدا کرده و برای گزینش به صف کرده اند.

زنان و کودکان یهودی تبعید شده از مجارستان را از مردان جدا کرده و برای گزینش به صف کرده اند. اردوگاه آشویتس، لهستان، ماه مه 1944.


برچسب‌ها


  • Yad Vashem Photo Archives
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish women and children deported from Hungary, separated from the men, line up for selection. [LCID: 77255]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.