جزئیات
عکس ها

یوهانس پست، یک شبکه 250 نفری را در نیولند تشکیل داد که یهودیان را به صورت قاچاقی از آمستردام خارج و برای آنها پناهگاه و اوراق هویت فراهم می كرد.

یوهانس پست، یک شبکه 250 نفری را در نیولند تشکیل داد که یهودیان را به صورت قاچاقی از آمستردام خارج و برای آنها پناهگاه و اوراق هویت فراهم می كرد. در 1965، او در زمره "پارسایان در میان ملل" قرار گرفت. هلند، تاریخ نامشخص است.


  • Gay Block and Malka Drucker

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Johannes Post organized a network of 250 people in Nieuwlande who smuggled Jews out of Amsterdam and found them shelter and identity ... [LCID: 89807]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.