جزئیات
عکس ها

یک متخصص بهداشت نژادی در "مؤسسه مردم شناسی، ژنتیک انسانی و بهسازی نژادی کایزر ویلهلم"، در حال اندازه گیری اعضای صورت یک زن برای

یک متخصص بهداشت نژادی در "مؤسسه مردم شناسی، ژنتیک انسانی و بهسازی نژادی کایزر ویلهلم"، در حال اندازه گیری اعضای صورت یک زن برای تعیین اصل و نسب او است. برلین، آلمان، زمان: نامشخص.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

At the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Genetics, and Eugenics, a racial hygienist measures a woman's features in ... [LCID: 78569]