جزئیات
عکس ها

سربازانی از واحدهای نامشخص "جوخه سیار کشتار" C، اموال يهوديانی را که در "بابی یار" قتل عام شده اند

سربازانی از واحدهای نامشخص "جوخه سیار کشتار" C، اموال يهوديانی را که در "بابی یار" -آب کندی در حوالی کی یف - قتل عام شده اند وارسی می کنند. اتحاد جماهير شوروی، 29 سپتامبر - 1 اكتبر 1941.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Soldiers from unidentified units of Einsatzgruppe (mobile killing squad) C look through the possessions of Jews massacred at Babi ... [LCID: 5057]