جزئیات
عکس ها

مارتین نیمولر، چوپان پروتستانی که با رژیم نازی مخالف بود.

مارتین نیمولر، چوپان پروتستانی که با رژیم نازی مخالف بود. نیمولر در ژوئیه 1937 زندانی شد و پس از آن نیز تا سال 1945 در چند اردوگاه کار اجباری تحت نظارت قرار داشت. آلمان، 1937.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Martin Niemöller, a prominent Protestant pastor who opposed the Nazi regime. [LCID: 79623]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.