جزئیات
عکس ها

یک ستون رقص که روی آن صلیب شکسته قرار گرفته و به افتخار روز اول ماه مه در لوستگارتن برلین برافراشته شده است.

یک ستون رقص [ستونی بلند و مزین به گل که در جشن اول ماه مه در اطراف آن به رقص و پایکوبی می پرداختند] که روی آن صلیب شکسته قرار گرفته و به افتخار روز اول ماه مه در لوستگارتن برلین برافراشته شده است. جشن ماه مه رویدادی مهم در تقویم نازی ها به شمار می رفت. آلمان، 26 آوریل 1939.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

A  Maypole topped with a swastika is raised for a May Day parade in the Lustgarten in Berlin. [LCID: 83796]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.