جزئیات
عکس ها

مسافران در کشتی "سنت لوئیس". این پناهندگان که آلمان نازی را ترک کرده بودند، پس از اینکه کوبا و ایالات متحده تقاضای پناهندگی آنان را رد کرد، مجبور به بازگشت به اروپا شدند.

مسافران در کشتی "سنت لوئیس". این پناهندگان که آلمان نازی را ترک کرده بودند، پس از اینکه کوبا و ایالات متحده تقاضای پناهندگی آنان را رد کرد، مجبور به بازگشت به اروپا شدند. ماه مه یا ژوئن 1939.


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Passengers aboard the "St. Louis." These refugees from Nazi Germany were forced to return to Europe after both Cuba and the US denied ... [LCID: 88245]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.