جزئیات
عکس ها

پاسپورت های صادر شده برای یک زوج آلمانی که در آن حرف "J" [حرف اول کلمه "Jude" به معنای یهودی] مهر شده است.

پاسپورت های صادر شده برای یک زوج آلمانی که در آن حرف "J" [حرف اول کلمه "Jude" به معنای یهودی] مهر شده است. کارلسروئه، آلمان، 29 دسامبر 1938.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Passports issued to a German Jewish couple, with "J" for "Jude" stamped on the cards. [LCID: 03098]