جزئیات
عکس ها

پوستری از یک نمایشگاه یهودستیزانه که تحت عنوان "یهودی سرگردان" در یک موزه برگزار شد. یهودیان در این نمایشگاه، مارکسیست، رباخوار و برده دار معرفی شده اند.

پوستری از یک نمایشگاه یهودستیزانه که تحت عنوان "یهودی سرگردان" در یک موزه برگزار شد. یهودیان در این نمایشگاه، مارکسیست، رباخوار و برده دار معرفی شده اند. مونیخ، آلمان، 8 نوامبر 1937.


برچسب‌ها


  • Institute of Contemporary History and Wiener Library Limited

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Poster for the antisemitic museum exhibition "Der ewige Jude" (The Eternal Jew) characterizes Jews as Marxists, moneylenders, and ... [LCID: 10651]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.