جزئیات
عکس ها

آخرین دیوار به جای مانده از کنیسه بورنپلاتس که در پوگروم "شب شیشه های شکسته" ویران شد.

آخرین دیوار به جای مانده از کنیسه بورنپلاتس که در پوگروم "شب شیشه های شکسته" ویران شد. مردم در حال تماشای جمع کردن بقایای کنیسه هستند. فرانکفورت ام ماین (نام سابق فرانکفورت)، آلمان، ژانویه 1939.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The last remaining wall of the Boerneplatz synagogue, destroyed during the Kristallnacht ("Night of Broken Glass") pogrom. [LCID: 04354a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.