جزئیات
عکس ها

دستگیری یهودیان لوبنی، اندکی پیش از آنکه به دست گروه های واحد سیار کشتار به قتل برسند.

دستگیری یهودیان لوبنی، اندکی پیش از آنکه به دست گروه های واحد سیار کشتار به قتل برسند. این عکس كه در اصل رنگی بوده، بخشی از مجموعه عکس هایی است که توسط عکاس نظامی آلمانی گرفته شده است. عکس های این مجموعه بعدها به عنوان مدرک در محاکمات جنایات جنگی مورد استفاده قرار گرفت. لوبنی، اتحاد جماهیر شوروی، 16 اکتبر 1941.


  • Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Roundup of the Jews of Lubny, shortly before they were massacred by Einsatzgruppe detachments. [LCID: 83575]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.