جزئیات
عکس ها

یکی از اعضای گارد ضربت نازی ها به سایرین آموزش می دهد که اعلان های بایکوت یهودیان را در محله های تجاری در آلمان نصب کنند.

یکی از اعضای گارد ضربت نازی ها به سایرین آموزش می دهد که اعلان های بایکوت یهودیان را در محله های تجاری در آلمان نصب کنند. یک غیرنظامی آلمانی با بازوبند نازی ها دسته ای از اعلانهای بایکوت یهودیان را در دست دارد و اعضای گارد ضربت نازی ها نیز مشغول چسباندن آنها در مکان های کسب و کار یهودیان هستند. مضمون بیشتر اعلان ها چنین است: "آلمانی ها! در مقابل تبلیغات شرارت آميز یهودیان از خود دفاع كنيد/ فقط از فروشگاه های آلمانی خرید کنید." آلمان، حدود 1 آوریل 1933.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

An SA member instructs others where to post anti-Jewish boycott signs on a commercial street in Germany. [LCID: 73811]