جزئیات
عکس ها

نمونه هایی از قوانین نژادی نورنبرگ ( قانون شهروندی رایش و قانون حمایت از خون و شرافت آلمانی).

نمونه هایی از قوانین نژادی نورنبرگ ( قانون شهروندی رایش و قانون حمایت از خون و شرافت آلمانی). آلمان، 15 سپتامبر 1935.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Share This

Samples of the Nuremberg Race Laws (the Reich Citizenship Law and the Law for the Protection of German Blood and Honor). [LCID: 73901]