جزئیات
عکس ها

نمونه هایی از قوانین نژادی نورنبرگ ( قانون شهروندی رایش و قانون حمایت از خون و شرافت آلمانی).

نمونه هایی از قوانین نژادی نورنبرگ ( قانون شهروندی رایش و قانون حمایت از خون و شرافت آلمانی). آلمان، 15 سپتامبر 1935.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Samples of the Nuremberg Race Laws (the Reich Citizenship Law and the Law for the Protection of German Blood and Honor). [LCID: 73901]