جزئیات
عکس ها

ژاکلین مورگنشترن هفت ساله که بعدها قربانی آزمایش های پزشکی مربوط به بیماری سل در اردوگاه کار اجباری نوینگام شد.

ژاکلین مورگنشترن هفت ساله که بعدها قربانی آزمایش های پزشکی مربوط به بیماری سل در اردوگاه کار اجباری نوینگام شد. او درست پیش از آزادسازی اردوگاه کشته شد. پاریس، فرانسه، 1940.


برچسب‌ها


  • Guenther Schwarberg

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Seven-year-old Jacqueline Morgenstern, later a victim of tuberculosis medical experiments at the Neuengamme concentration camp. [LCID: 78745b]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.