جزئیات
عکس ها

دختری در مرکز کودکان "کلوستر ایندرسدورف" (Kloster Indersdorf)، که از او عکس گرفته شده است تا به این ترتیب، در پیدا کردن خویشاوندان بازمانده اش به او کمک شود.

دختری در مرکز کودکان "کلوستر ایندرسدورف" (Kloster Indersdorf)، که از او عکس گرفته شده تا به این ترتیب، در یافتن خویشاوندان بازمانده اش به او کمک شود. چنین عکس هایی از کودکان یهودی و غیر یهودی در روزنامه ها چاپ می شد تا موجب تسهیل در دوباره به هم رساندن خانواده ها بشود. آلمان، پس از ماه مه 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

A girl in the Kloster Indersdorf children's center who was photographed in an attempt to help locate surviving relatives. [LCID: 86785]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.