جزئیات
عکس ها

چمدان های متعلق به تبعیدیان به اردوگاه آشويتس.

چمدان های متعلق به تبعیدیان به اردوگاه آشويتس. اين عكس پس از آزادسازی اردوگاه توسط نیروهای شوروی گرفته شده است. آشويتس، لهستان، پس از ژانويه 1945.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Suitcases that belonged to people deported to the Auschwitz camp. [LCID: 12022a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.