جزئیات
عکس ها

برلین در طول بازی های المپیک با پرچم های آلمان (صلیب شکسته) و المپیک تزئین شده است.

برلین در طول بازی های المپیک با پرچم های آلمان (صلیب شکسته) و المپیک تزئین شده است. برلین، آلمان، اوت 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

German (swastika) and Olympic flags bedeck Berlin during the Olympic Games. [LCID: 77805]