جزئیات
عکس ها

آلمانی ها نمادهای حکومت لهستان را ویران کردند.

آلمانی ها نمادهای حکومت لهستان را ویران کردند. در اینجا، سربازان آلمانی کنار مجسمه واژگون شده گرونوالت در کراکوف ایستاده اند. لهستان، سال 1940.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej

Share This

The Germans destroyed symbols of the Polish state. [LCID: 50312a]