جزئیات
عکس ها

متهمان به سخنان دادستان که در حال ارائه اسناد و مدارک در محاکمات جنایتکاران جنگی در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ

متهمان به سخنان دادستان که در حال ارائه اسناد و مدارک در محاکمات جنایتکاران جنگی در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ است، گوش می دهند. 22 نوامبر 1945.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

The defendants listen as the prosecution begins introducing documents at the International Military Tribunal trial of war criminals ... [LCID: 09777]