جزئیات
عکس ها

دو عموزاده کم سن و سال، اندکی پیش از آنکه آنها را به صورت قاچاقی از محله یهودی نشین کوونو خارج کنند.

دو عموزاده کم سن و سال، اندکی پیش از آنکه آنها را به صورت قاچاقی از محله یهودی نشین کوونو خارج کنند. یک خانواده لیتوانیایی بچه ها را مخفی کردند و هر دو دختر از جنگ جان سالم به در بردند. کوونو، لیتوانی، اوت 1943.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Henia Wisgardisky Lewin
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو
Two young cousins shortly before they were smuggled out of the Kovno ghetto. [LCID: 10945]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.