جزئیات
عکس ها

دو پارتیزان فرانسوی، میزاک مانوشیان (چپ) و ولف ویسبروت (راست) که عضو گروه مقاومت مسلحانه فرانسه بودند

دو پارتیزان فرانسوی، میزاک مانوشیان (چپ) و ولف ویسبروت (راست) که عضو گروه مقاومت مسلحانه‌ی فرانسه، پارتیزان‌های فرانس- تیروس (Francs-Tireurs et Partisans) بودند. آنها در ۲۱ فوریه ۱۹۴۴ توسط جوخه‌ی آتش اعدام شدند. پاریس، فرانسه، فوریه ۱۹۴۴.


برچسب‌ها


  • Federation Nationale des Deportes et Internes Resistants et Patriots

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Two French partisans, Missak Manouchian (left) and Wolf Wajsbrot (right), who belonged to the French armed resistance group Francs-Tireurs ... [LCID: 28132b]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.