جزئیات
عکس ها

اجساد سوخته زندانیان سابق یکی از اردوگاه های فرعی دورا- میتلباو به نام روتلبرود، نزدیک ورودی یک انبار علوفه

اجساد سوخته زندانیان سابق یکی از اردوگاه های فرعی دورا- میتلباو به نام روتلبرود، نزدیک ورودی یک انبار علوفه. سربازان اس اس این انبار را هنگام پیاده روی مرگ زندانیان به آتش کشیدند. گاردلگن، آلمان، 18 آوریل 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Burned bodies of former prisoners of Rottleberode, a subcamp of Dora-Mittelbau, lie near the entrance to a barn that had been set ... [LCID: 66162]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.