قطعه فیلم های تاریخی

"نقشه نازی ها": نابودی يهوديان

فيلم "نقشه نازی ها" در 11 دسامبر 1945 به عنوان یکی از مدارک در دادگاه نظامی بين المللی نورنبرگ نمايش داده شد. این فیلم توسط باد شولبرگ و ديگر پرسنل ارتش ايالات متحده- تحت نظارت فرمانده نيروی دريايی، جيمز دانووان- مخصوص محاکمه تنظیم شده بود. تنظیم کنندگان فیلم فقط از منابع آلمانی از جمله فيلم های خبری رسمی استفاده کرده بودند.اين قطعه با عنوان "هيتلر نابودی نژاد يهود در اروپا را در صورت وقوع جنگ پيش بينی می کند"، هیتلر را در حال ایراد سخنرانی در مجلس آلمان در 20 ژانویه 1939 نشان می دهد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.