جزئیات
اشیاء باقیمانده

عروسکی از محله يهودی نشين كراكوف

زوفيا بوروفسكا (خوروویچ) اين عروسک متعلق به دهه 1930 را به موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده اهدا كرد. والدين زوفيا قبل از جنگ اين عروسك را به او داده بودند و او آن را در محله های يهودی نشين وولبروم و كراكوف در لهستان همراه خود داشت. اين عروسك و سایر وسايل خانواده او نزد دوستان غيريهودی به امانت گذاشته شده بود. زوفيا به يک اردوگاه بیگاری يهوديان در حوالی كراكوف، آنگاه به اردوگاه اسكارژيسكو- كامينا (در لهستان)، و سپس به اردوگاه كار اجباری بوخنوالت در آلمان تبعيد شد و از همین اردوگاه بود که آزاد شد. بعد از جنگ، او به كراكوف بازگشت و عروسكش را دوباره به دست آورد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Doll from the Krakow ghetto [LCID: 1998mdfg]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.