جزئیات
اشیاء باقیمانده

عروسکی از محله يهودی نشين كراكوف

زوفيا بوروفسكا (خوروویچ) اين عروسک متعلق به دهه 1930 را به موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده اهدا كرد. والدين زوفيا قبل از جنگ اين عروسك را به او داده بودند و او آن را در محله های يهودی نشين وولبروم و كراكوف در لهستان همراه خود داشت. اين عروسك و سایر وسايل خانواده او نزد دوستان غيريهودی به امانت گذاشته شده بود. زوفيا به يک اردوگاه بیگاری يهوديان در حوالی كراكوف، آنگاه به اردوگاه اسكارژيسكو- كامينا (در لهستان)، و سپس به اردوگاه كار اجباری بوخنوالت در آلمان تبعيد شد و از همین اردوگاه بود که آزاد شد. بعد از جنگ، او به كراكوف بازگشت و عروسكش را دوباره به دست آورد.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

Share This

Doll from the Krakow ghetto [LCID: 1998mdfg]