جزئیات
اشیاء باقیمانده

استخراج گرانيت در ماوتهاوزن

در اين عكس تعدادی از 190 تخته سنگ گرانيت دیده می شود که موزه يادبود قربانيان اردوگاه ماوتهاوزن در اتريش به موزه يادبود هولوكاست در ايالات متحده اهدا کرده است. نازی ها در 1938، اردوگاه كار اجباری ماوتهاوزن را نزديك به يك معدن سنگ متروكه بنا كردند. زندانيان مجبور بودند اين تخته سنگ های گرانيت را از بيش از 180 پله بالا ببرند. هر يك از تخته سنگهای كوچك بين 30 تا 45 پوند وزن داشت. تخته سنگهای بزرگتر بيش از 75 پوند وزن داشتند. زندانيانی كه به كار اجباری در معدن اردوگاه گماشته شده بودند در اثر انجام كارهای سخت به سرعت جان خود را از دست می دادند.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Granite quarried in Mauthausen [LCID: 1998c4mz]