جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه اول از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

اولین صفحه از فهرست متهمان در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ. این صفحه در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در آن دادگاه دیده می شود و شامل اسامی هرمان گورینگ، رودولف هس، یواخیم فون ریبن تروپ و آلفرد روزنبرگ، همراه با شرح حال مختصری از زندگی هر یک از آنهاست.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Page 1 of International Military Tribunal program [LCID: 20054kqq]