جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه اول از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

اولین صفحه از فهرست متهمان در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ. این صفحه در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در آن دادگاه دیده می شود و شامل اسامی هرمان گورینگ، رودولف هس، یواخیم فون ریبن تروپ و آلفرد روزنبرگ، همراه با شرح حال مختصری از زندگی هر یک از آنهاست.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Page 1 of International Military Tribunal program [LCID: 20054kqq]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.