جزئیات
اشیاء باقیمانده

صفحه سوم از برنامه دادگاه نظامی بین المللی

سومین صفحه از فهرست متهمان در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ. این صفحه در نسخه کپی دفتر برنامه های توزیع شده در آن دادگاه دیده می شود و شامل اسامی یولیوس اشترایشر، ویلهلم کایتل، والتر فونک و یالمار شاخت، همراه با شرح حال مختصری از زندگی هر یک از آنهاست.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Karen Sonheim Braden

اشتراک

Page 3 of International Military Tribunal program [LCID: 20055bpn]