جزئیات
اشیاء باقیمانده

دامن زن كولی

این دامن تافته و نخی به دهه 1920 برمی گردد و متعلق به یک زن كولی است كه در فرانكفورت آلمان به دنیا آمد و قبل از جنگ در آلمان زندگی می كرد. آلمانی ها او را دستگیر و در اردوگاه های آشویتس، راونسبروک، ماوتهاوزن و برگن- بلزن زندانی کردند. او در مارس 1945، اندكی پیش از آزادسازی اردوگاه برگن- بلزن، در آنجا جان سپرد. همسر و دو تن از شش فرزندش نیز در اردوگاه ها كشته شدند.


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Romani (Gypsy) woman's skirt [LCID: 1998bp5q]