قطعه فیلم های تاریخی

سخنرانی هیتلر در مقابل رایشستاگ (پارلمان آلمان)

هیتلر در مقابل رایشستاگ (پارلمان آلمان) سخنرانی می كند. در هنگامه بالا گرفتن تنش های بین المللی، او خطاب به ملت آلمان و جهان می گوید که آغاز جنگ به زوال جامعه یهودیان اروپا خواهد انجامید.

نسخه كامل

مردمان [جهان] بزودی متوجه خواهند شد كه آلمان تحت حکومت ناسیونال سوسیالیسم خواستار خصومت و دشمنی سایر مردمان نيست. می خواهم بار ديگر موضوعی را پیشگویی کنم. اگر سرمایه جامعه يهودیان در داخل و خارج از اروپا مردمان جهان را دچار یک جنگ جهانی ديگر كند، نتيجه این جنگ نه بلشويک شدن جهان و به این ترتیب پيروزی يهوديت، بلکه نابودی نژاد يهود در اروپا خواهد بود.


برچسب‌ها


  • Bundesarchiv Filmarchiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.