قطعه فیلم های تاریخی

اردوگاه کولی‌ها در نزدیکی برلن

این فیلم، اردوگاه کولی‌ها را در آخرین سال حکومت جمهوری وایمار، در نزدیکی برلن، نشان می‌دهد. اگرچه در آلمان، کولی‌ها حتی پیش از به قدرت رسیدن حزب نازی در سال ۱۹۳۳، با آزار و شکنجه مواجه بوده‌اند، اما حکومت نازی آنها را دشمنان نژادی در نظر گرفت که باید شناسایی و کشته شوند. ده‌ها هزار کولی، توسط گروه‌های سیار کشتار (Einsatzgruppen) در شرق اروپا کشته و یا به اردوگاه‌های مرگ در لهستان اشغالی تبعید شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Film & Video

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.