قطعه فیلم های تاریخی

آماده شدن پارتیزان های یوگسلاوی برای جنگ

مارشال تیتو (یوسیپ بروز) - ریاست جنبش پارتیزانی کمونیستی یوگسلاوی- در قرارگاه مخفی خود در کوههای یوگسلاوی نیروهایش را برای نبرد آماده می سازد. زنان چترهای ابریشمی را - که قبلاً متفقین از آن برای انداختن لوازم ضروری استفاده می کردند- جمع می کنند تا به عنوان باند پانسمان از آنها استفاده کنند. پارتیزان ها به منظور آمادگی برای جنگ با آلمانی ها آموزش داده می شوند. در اوج جنگ پارتیزانی در یوگسلاوی در 1943، پارتیزانهای تیتو 35 لشگر از دول محور را به خود مشغول کردند که در غیر این صورت در جبهه های ایتالیا یا شرق به خدمت گرفته می شدند.

نسخه كامل

مارشال تیتو در قرارگاه مخفی کوهستانی خود در نقطه ای از یوگسلاوی، ارتش آزادی خواه یوگسلاو را که آماده نبرد است رهبری می کند. (موسیقی) در اینجا تیتو همراه با نخستین خبرنگاران جنگی متفقین نشان داده می شود که به قرارگاهش رسیده اند. زنان از چترهایی که توسط متفقین به منظور انداختن لوازم ضروری برای گروه های پارتیزانی مورد استفاده قرار می گرفت، ابریشم بازیافت می کنند. این پارچه ها به عنوان باند پانسمان برای ارتش مورد استفاده قرار می گیرد. سربازانی مانند اینها که تحت آموزش نظامی بسیار منظم با نظارت افسران خودی در ایتالیا قرار گرفته بودند، چنان تصویر خوبی در مقابل دشمن از خود نشان دادند که آلمانی ها برای مقابله با آنها مجبور به اعزام نیروهای زیادی شدند. (موسیقی) همان طور که ارتش های ملل متحد حلقه محاصره را بر آلمان نازی تنگ تر می کنند، موفقیت های خود را به شجاعت نیروهای هرچند اندک ولی شجاع و رهبر دلیر آنها، مارشال تیتو مدیون هستند.


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.