اِلکا روزنشتاین  Elka Rosenstein

اِلکا روزنشتاین Elka Rosenstein

تاریخ تولد: 1916

سوکولوف پادلاسکی Sokolow Podlaski, لهستان

الکا در خانواده‌ای یدیش زبان و پرجمعیت در سوکولوف پادلاسکی شهری تولیدی در مرکز لهستان با جمعیت بزرگی از یهودیان که حدود ۵۰۰۰ نفر می شدند، بزرگ شد. الکا در هنگام فارغ التحصیل شدن از مدرسه راهنمایی ۱۴ سال داشت. وی بعد از اتمام تحصیل به کار خیاطی مشغول شد. او در خانه کار می کرد و برای لباس فروشی‌های مختلف در شهر، لباس درست می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که جنگ بین آلمان و لهستان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ شروع شد، الکا هنوز ازدواج نکرده و با پدر و مادرش زندگی می کرد. در ۲۰ سپتامب، نیروی هوایی آلمان بازار سوکولوف پادلاسکی و دیگر هدف‌های غیرنظامی را قبل از ورود سربازان پیروز آلمانی به شهر بمباران کرد. سه روز بعد آلمانی‌ها کنیسه یهودیان را به گلوله بستند و انجمن یهودیان را غارت کردند.

۱۹۴۰-۴۲: در طول دو سال بعد، آلمانی ها محدودیت هایی را برای یهودیان سوکولوف پادلاسکی ایجاد کردند، سرانجام به آنها دستور دادند ستاره یهودی را روی لباسهایشان بپوشند تا مشخص شود که یهودی هستند. در روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۱ آلمانی ها گتو (محله های یهودی نشین) را ساختند و الکا و خانواده اش در بین ۴۰۰۰ یهودیی بودند که در آنجا اسکان داده شدند. حدود یک سال بعد، در مهمترین روز از تعطیلات دین یهود، یوم کیپور، آلمانی ها شروع به دستگیری مردم در گتو کردند. الکا و خانواده‌اش به صورت دسته جمعی مجبور به سوار شدن به واگن باری یک قطار شدند.

در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۴۲، الکا و خانواده‌اش به اردوگاه مرگ تربلینکا Treblinka تبعید شدند و در آنجا کشته شدند. او ۲۶ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.